ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್.ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಮೊಬೈಲ್ : -
ಕಛೇರಿ : 0816-2272480
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 0816- 2272312
ವಿಳಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿವಿಧಾನ ಸೌಧ, ತುಮಕೂರು - 572102.

ವೈಬ್ ಸೈಟ್ : www.tumkur.nic.in
ಇ-ಮೇಲ್ : deo.tumkur@gmail.com

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಆರ್. ಸುರೇಶ್, ಭಾ.ಪೋ.ಸೇ.,
ಮೊಬೈಲ್ :
ಕಛೇರಿ : 0816-2272451
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 0816-2278000

ವಿಳಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಿ.ಹೆಚ್. ರೋಡ್, ತುಮಕೂರು - 572102.

http://policetkr.blogspot.com

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು :ಶ್ರೀ.ಗೋವಿಂದರಾಜು
ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ವಿಳಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
ಮೊಬೈಲ್ : 94808-77000
ಕಛೇರಿ : 0816-2272898

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: ceo_zp_tmk@nic.in

 

logo
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು.
ಇ-ಮೇಲ್: ceo_zp_tmk@nic.in