ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು - ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ
ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ
ದೂರವಾಣಿ / ಮೊಬೈಲ್
1
ಶ್ರೀ.ವೈ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಹುಳಿಯಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ
97315-55762
2
ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಟಿ.ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ
ಹೊಯ್ಸಳಕಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
9980829676
3
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ
ಕಂದಿಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
9900483007
4
ಶ್ರೀ.ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ
ಹಂದನಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
9448748230
5
ಶ್ರೀ.ಕಲ್ಲೇಶ್
ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
9845906521
6
ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ಗಾಯಿತ್ರಿದೇವಿ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ
9980073923
7
ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಭಾರತಿ ಹಿತೇಶ್
ಚೇಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ
9480343733
8
ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಹೆಚ್.ಜಗನ್ನಾಥ್
ಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ
9448314058
9
ಶ್ರೀ.ಜಿ.ರಾಮಾಂಜನೇಯ
ಹಾಗಲವಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
9449381025
10
ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಕಡಬ ಕ್ಷೇತ್ರ
9448372502
11
ಡಾ:ನವ್ಯ ಬಾಬು ಜಿ.ಸಿ.
ನಿಟ್ಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ
8105716660
12
ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಯಶೋದಮ್ಮ
ಅಳಿಲುಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ
9886016776
13
ಶ್ರೀಮತಿ.ಪದ್ಮ
ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
9448769077
14
ಶ್ರೀಮತಿ.ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ
ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರ
9844554888
15
ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ
ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರ
9902265777
16
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ ಶೇಷಗಿರಿ
ಅಮೃತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ
9591027787
17
ಶ್ರೀಮತಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ
ಯಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ
9448436186
18
ಶ್ರೀನಾರಾಯನಮುರ್ತಿ
ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
9448804568
19
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ
ಹೂಲೀಕುಂಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
7760970751
20
ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಮಯ್ಯ
ಕೋಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ
9632064444
21
ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ
ತೋವಿನಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
9741044781
22
ಶ್ರೀ.ಕೆಂಪಚೌಡಪ್ಪ
ದೊಡ್ಡೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
9945554271
23
ಶ್ರೀ. ಕೆಂಚಮಾರಯ್ಯ
ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
9448424431
24
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ
ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
9845891721
25
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಶಾಂತಲಾ
ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
9448373001
26
ಶ್ರೀ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
ಪುರವರ ಕ್ಷೇತ್ರ
9845041769
27
ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಜೆ.ರಾಜಣ್ಣ
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ
9448659842
28
ಶ್ರೀಮತಿ.ಪಾರ್ವತಮ್ಮ
ಬ್ಯಾಡನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ
9980987859
29
ಶ್ರೀ.ಪಾಪಣ್ಣ.ಕೆ.ಎಸ್.
ಕೊಟಗುಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ
8861748433
30
ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್
ಮಂಗಳವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ
9880448842
31
ಶ್ರೀ. ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ
ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
9448747688
32
ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯಿತ್ರಿಬಾಯಿ
ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ
9480348594
33
ಶ್ರೀಮತಿ.ಗೌರಮ್ಮ
ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
9844922352
34
ಶ್ರೀ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
9986432730
35
ಶ್ರೀಮತಿ.ಗಿರಿಜಮ್ಮ
ನಾದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ
9900558537
36
ಶ್ರೀಮತಿ. ಲತ ಎಂ.
ತಾವರೆಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
9845407564
37
ಶ್ರೀಮತಿ. ಡಿ.ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ
ಮದಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ
9986803116
38
ಶ್ರೀ.ಮತಿ ಎನ್.ಅಂಬುಜ
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
9742530921
39
ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಸಿ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್
ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರ
9902795663
40
ಶ್ರೀ.ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ
ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರ
9663350563
41
ಶ್ರೀ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣ
ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
9964977777
42
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಉಮೇಶ್
ಹುಚ್ಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
9611673763
43
ಶ್ರೀಮತಿ. ಯಶೋದಾ ಗಂಗರಾಜು
ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
9448660217
44
ಶ್ರೀ.ಮತಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ
ರಂಗಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ
9741766078
45
ಶ್ರೀ.ಮೈಲಾರಿ.ಎಂ.
ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
9480215607
46
ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
ಬೆಳಗುಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ
9902298558
47
ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಯ್ಯ
ಚಿಕ್ಕತೊಟ್ಲುಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
9880550829
48
ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಗೂಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ
9980351425
49
ಶ್ರೀ.ರಾಜಣ್ಣ
ಹೆಬ್ಬೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ
9740565655
50
ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಅನಿತಾ
ಹೊನ್ನುಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
9901954044
51
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ
ಊರುಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
998023693
52
ಶ್ರೀ.ವೈ.ಹೆಚ್.ಹುಚ್ಚಯ್ಯ
ಊರ್ಡಿಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
8884572764
53
ಶ್ರೀ. ಶಾರದ
ಹೆಗ್ಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
9241101269
54
ಶ್ರೀ.ಮತಿ ಜಿ.ವಿ.ರೇಣುಕ
ಭಾಣಸಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ
9901155239
55
ಶ್ರೀಮತಿ.ಭಾಗ್ಯ
ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ
9448182498
56
ಶ್ರೀ. ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ
ದಂಡಿನಶಿವರ ಕ್ಷೇತ್ರ
9742321932
57
ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ
9448343832

ಮೇಲೆ

logo
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು.
ಇ-ಮೇಲ್: ceo_zp_tmk@nic.in