ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ.
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರು
1
ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
2
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
3
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
4
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
5
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
6
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
7
ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
8
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
9
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
10
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
logo
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು.
ಇ-ಮೇಲ್: ceo_zp_tmk@nic.in