ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
 

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು:Sri.Patil Yalagouda Shivanagouda, I.A.S
ಮೊಬೈಲ್ : -
ಕಛೇರಿ : 0816-2272480
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 0816- 2272312
ವಿಳಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿವಿಧಾನ ಸೌಧ, ತುಮಕೂರು - 572102.

ವೈಬ್ ಸೈಟ್ : www.tumkur.nic.in
ಇ-ಮೇಲ್ : deo.tumkur@gmail.com

 

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು :Dr Vidya Kumari , IAS .
ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ವಿಳಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
ಮೊಬೈಲ್ : 9480877000
ಕಛೇರಿ : 0816-2272898

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: ceo_zp_tmk@nic.in

 

logo
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು.
ಇ-ಮೇಲ್: ceo_zp_tmk@nic.in
-->