ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ ನಕ್ಷೆಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ.
ವರ್ಗಗಳು
1
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಹದ್ದು ನಕ್ಷೆ.
2
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಕ್ಷೆ
3
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನಕ್ಷೆ
4
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನಕ್ಷೆ
5
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನಕ್ಷೆ
6
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೋಬಳಿವಾರು ನಕ್ಷೆ
7
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸ್ಥಿತಿ ನಕ್ಷೆ
8
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಕ್ಷೆ
9
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನಕ್ಷೆ 2009-10
10
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಣ್ಯ ನಕ್ಷೆ
11
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಣ್ಣು ವಿವಿಧತೆ ನಕ್ಷೆ
12
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ನಕ್ಷೆ

 

logo
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು.
ಇ-ಮೇಲ್: ceo_zp_tmk@nic.in