ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಂರ್ತಜಾಲ ತಾಣಗಳು

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಕೆಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂರ್ತಜಾಲ ತಾಣಗಳು
ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂರ್ತಜಾಲ ತಾಣಗಳು
ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಂರ್ತಜಾಲ
ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆ ಕಾಸ್ ಪಟ್ಟಿ (ಕಾನ್ಪೋನೆಟ್) ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಂರ್ತಜಾಲ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಶಗಳು
ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಂರ್ತಜಾಲ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬ್ಲಾಗ್
ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
  ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ತುಮಕೂರು
  ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ
  ತುಮಕೂರು ನಗರಸಭೆ
  ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
  ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಲಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಂರ್ತಜಾಲ
  ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋ ಪೋರ್ಟಲ್
  ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ
ಮೇಲೆ
logo
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು.
ಇ-ಮೇಲ್: ceo_zp_tmk@nic.in