ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದೂರವಾಣಿ ಕೋಶ

ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ನಿಯೋಜಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

 

1. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು.

 

2. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು (ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು)

 

3.ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು (ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)

 

4ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು (ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು)

 

5.ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು (ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು)

 

6.ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು (ಕೊರಟಗೆರೆತಾಲ್ಲೂಕು)

 

7.ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು (ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)

 

8.ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು (ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು)

 

9.ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು (ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿತಾಲ್ಲೂಕು)

 

10.ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು ( ತುರುವೇಕೆರೆತಾಲ್ಲೂಕು)

 

11.ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು (ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು)

 
logo
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು.
ಇ-ಮೇಲ್: ceo_zp_tmk@nic.in