ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು

 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)b ADM 2016
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)a DRDA 2016
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)b DRDA 2016
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)a & b DRDA NRLM2016 s
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)b ಯೋಜನ ಶಾಖೆ 2016
 •  

   

  logo
  ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
  ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು.
  ಇ-ಮೇಲ್: ceo_zp_tmk@nic.in