ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು

 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)b ADM 2022-23
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)b ADM 2016
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)a DRDA 2016
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)b DRDA 2016
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)a & b DRDA NRLM2016 s
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)b ಯೋಜನ ಶಾಖೆ 2016
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ - 4(1)B DS Development
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ - 4(1)A DS Development
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)A DS Development
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)A DS Development
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ - 4(1)A DS Development
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)A DS Development
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)A DS Development
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)A DS Development
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 4(1)a & 4(1)b report 2016-17 to 2021-22
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- DRDA NRLM-Sanjeevini Section 4 (1) A & 4(1) B Details
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ - 4(1)A ADM 2009-10 to 2022-23
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ - Planning 4(1)B
 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ - Planning 4(1)A
 •  

  logo
  ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
  ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು.
  ಇ-ಮೇಲ್: ceo_zp_tmk@nic.in