ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು , ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು - ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ :

ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು-16-02-2017

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 21-03-2017

MGNREGA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು-11-04-2017

MGNREGA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು-13-01-2017

MGNREGA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು-13-01-2017

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು-27-02-2017

ಕೆ ಡಿ ಪಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು14-02-2017

ಕೆ ಡಿ ಪಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 16-12-2016

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು 01-12-2016

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 16-07-2016 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 30-04-2015

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 02-03-2015  

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವರದಿ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಯೋಜಕರ ಹುದ್ದೆ (MGNREGA)

Newತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಯೋಜಕರ ಅಭ್ಯಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (MGNREGA)

 

 

logo
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು.
ಇ-ಮೇಲ್: ceo_zp_tmk@nic.in